Semalt hünärmeni: Troýan botnetinden nädip dynmaly

Howpsuzlyk çäreleri ygtybarly we ygtybarly bolmasa, Troýan botneti ýaýraýar. Örän ökde bolan ulanyjylar, bigünä ýaly görünýän we käbir onlaýn amallara gatnaşmagyňyzy isleýän näbelli iberijilerden goşmaçalar alyp bilerler. Munuň üçin howpsuz däl aýratyn baglanyşyklara basmagyňyzy haýyş edýärler. Troýan ýokançlyklary esasan bu şübheli goşundylar ýa-da baglanyşyklar arkaly ýaýraýar. Olarda ulgamyňyza gurnalan we zombi ýaly görünýän bot agentleri bar. “ Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Jek Miller, “Troýan botnet” ýagdaýlarynyň köpüsiniň ulgamlara belli bir kök ýa-da Troýan aty täsir edende ýa-da zyýanly kod kompýuter ulgamlaryna girip, ýadynyň bir bölegi bolanda habar berilýändigini aýdýar.

Bu ýokançlyklar nädip ýaýraýar?

Beýleki programmalar ýaly, Troýan botnetleri tötänleýin ýaýrady we köp sanly kompýuter enjamlaryna zyýan berdi. Bu programmalar kompýuter enjamyňyzyň bir bölegine öwrülýär we käbir bikanun işleri işjeň ýerine ýetirýändiklerini size habar bermeýär. Köplenç Troýan botnetleri we ýokançlyklary enjamyňyzda konfigurasiýa ýazgylaryny döredýär we umumy işleýşine we işleýşine zyýan berýär.

Troýan botnetlerini ulgamyňyzdan nädip aýyrmaly?

Gynansagam, Troýan botnetleriniň we beýleki botlaryň gelmeginiň öňüni alyp bolmaýar, ýöne olary bäş dürli usul bilen kompýuteriňizden aýryp bilersiňiz.

Prosedura №1: Awtorunlary ulanyň

Bagtymyza, käbir programmalar we gurallar Troýan botnetlerini ep-esli derejede kesmäge mümkinçilik berýär. Sysinternals ýa-da Autoruns ulanmagy maslahat berýäris. Ikisem gaty gowy programmalar we gurmak aňsat. Gurlandan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda işjeňleşdirmegi ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bu programma, Troýan botnetleriniň we adaty botlaryň sanawyny düzer, olary ulgamyňyzdan aýyrmaga kömek eder.

Prosedura №2: Keşi arassalaň

Bu programmany guranyňyzdan soň, keşiňizi arassalamagy ýatdan çykarmaň. Bu ýerde size aýdaýyn, Troýan botnetleriniň köpüsi, hatda aýyranyňyzda-da böleklerini galdyrýar. Şonuň üçin keş keşini arassalamak, olaryň ähli bölekleriniň hem aýrylmagyny üpjün eder we beýleki howpsuzlyk çäreleri görmek hökman däl.

Prosedura №3: Antivirus ýa-da Troýa garşy programmalary guruň we täzeläň

Antivirus we anti-trojan programmalaryny gurmagy we olary her gün täzeläp durmagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bu programmalar, Troýan botnetleriniň hemmesini aýyrmaga kömek eder we DoS hüjümleriniň hem ep-esli derejede öňüni alyp bolar. Howpsuzlyk programmalaryňyzy täzeländigiňize göz ýetiriň we goşmaça aýratynlyklar we aýratynlyklar üçin tölegli wersiýalaryny satyn almakdan çekinmäň.

Wirusa garşy programmalar we zyýanly programma üpjünçiligi gurallary maslahat berilýär

Kasperski, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, Antivir we Trend Micro synap boljak iň ygtybarly wirusa garşy programmalar. Zyýanly programma üpjünçiligine Malwarebytes, Emsisoft we Zemana girýär. Birnäçe minutyň içinde Troýan botnetlerinden dynmak üçin bu wirusa ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň islendik birini göçürip alyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi Troýan zyýanly programma üpjünçiliginiň ulgamlaryňyza nähili täsir edýändigi barada maglumatlary görkezýär we her gezek kompýuteriňizi açanyňyzda skaneri işletmegi ýatdan çykarmaly dälsiňiz.